Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства

Поняття та ознаки особистого селянського господарства. Правовий режим земель та майна особистого селянського господарства. Державна підтримка особистих селянських господарств.

Тема 13. Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції

Правове забезпечення безпеки та якості сільськогосподарської продукції. Участь держави у забезпеченні безпечності та якості сільськогосподарської продукції. Права та обов’язки суб’єктів в даній сфері. Юридична відповідальність за порушення вимог безпеки та якості сільськогосподарської продукції.

Тема 14. Договірні відносини у сфері сільськогосподарського виробництва

Поняття та особливості аграрно-договірних зобов’язань. Договірні відносини у сфері виробничо-технічного, гідромеліоративного та інших видів обслуговування аграрних товаровиробників. Договірні відносини з реалізації сільськогосподарської продукції. Біржові угоди. Договірні орендні відносини.

Тема 15. Правове Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності

Правове регулювання племінної справи в галузі тваринництва. Особливості правового регулювання вироблення рибної продукції. Правове регулювання ветеринарної медицини. Правове регулювання вирощування і реалізації високопродуктивних зернових культур. Селекційна робота та правова охорона прав на сорти рослин. Правове регулювання захисту рослин.


4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма Заочна форма № 2
усього у тому числі усього у тому числі усього у тому числі
л п с.р. л п с.р. л п с.р.
1.Поняття, предмет, метод, принципи і система аграрного права
2.Джерела аграрного права
3.Суб’єкти аграрного права
4.Правові засади реформування земельних Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства та майнових відносин
5.Правове регулювання ринкових відносин в АПК
6.Правові засади управління в АПК
7. Юридична відповідальність за порушення аграрного законодавства (загальні питання)
8. Правове регулювання соціального розвитку села
9.Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів
10. Правове становище державних сільськогосподарських підприємств
11.Правове становище фермерських господарств
12.Правове регулювання ведення особистого селянського господарства
13. Правове становище сільськогосподарських товариств
14.Правове становище приватно-орендних сільськогосподарських підприємств
15. Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції
16.Договірні відносини у сфері сільськогосподарського виробництва
17. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності
18. Правове забезпечення здійснення сільськогосподарського дорадництва
19. Правове регулювання виробного-господарського діяльності сільськогосподарських підприємств
20.Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств
21.Особливості правового регулювання трудових відносин у сільськогосподарських Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства підприємствах
22. Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві
23. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві
24. Аграрне законодавство країн-членів ЄС
Усього годин5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Назва теми Кількість годин
Тема: Поняття, предмет, метод, принципи і система аграрного права 1. Поняття аграрного права та його історичні витоки 2. Предмет аграрного права. 3. Методи аграрного права. 4. Принципи аграрного права. 5. Система аграрного права.
Тема: Джерела аграрного права 1.Поняття, ознаки і класифікація джерел аграрного права та їх особливості. 2.Конституція і Закони України як джерела аграрного права. 3.Укази Президента України у системі джерел аграрного права. 4.Урядові правові акти та акти органів державного управління Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства у системі аграрного законодавства. 5.Види й юридична сила локальних правових актів як джерел аграрного права. 6.Роль і значення узагальнень судової та господарської практики у забезпеченні правозастосування і зміцнення законності в аграрному секторі економіки країни.
Тема: Суб’єкти аграрного права 1.Поняття, класифікація і особливості суб’єктів аграрного права. 2.Громадяни та юридичні особи як суб'єкти аграрного права. 3.Суб'єкти аграрного права, засновані на праві приватної власності, їх правосуб'єктність. 4.Сільськогосподарські кооперативи як суб'єкти аграрних правовідносин, кооперативні об'єднання. 5.Сільськогосподарські підприємства корпоративного типу 6.Правосуб'єктність державних сільськогосподарських підприємств. 7.Особливості правосуб'єктності міжгосподарських підприємств і об'єднань. 8.Аграрні правовідносини.
Тема: Особливості Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства переходу до ринкових відносин в АПК 1. Порядок і умови приватизації майна державних підприємств в АПК 2. Правове регулювання паювання земель та майна в АПК 3. Особливості правового регулювання аграрного ринку. 4. Правове регулювання ринку зерна 5. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в АПК 6. Особливості правового регулювання ринку алкоголю та тютюну
Тема: Правові засади управління в АПК 1. Система органів державного управління і контролю в сільському господарстві. 2. Міністерство аграрної політики України та його органи на місцях, їх компетенція. 3. Державні сільськогосподарські інспекції. 4. Державний контроль за виконанням законодавства в сфері АПК.
Тема: Юридична відповідальність за порушення аграрного законодавства (загальні питання) 1. Поняття та особливості юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства. 2. Дисциплінарна Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства відповідальність працівників, зайнятих в аграрному виробництві. 3. Матеріальна відповідальність робітників аграрних підприємств. 4. Майнова відповідальність за аграрні правопорушення. 5. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства.
Тема: Правове регулювання соціального розвитку села 1. Поняття соціального розвитку села і агропромислового комплексу та особливості його правового регулювання. 2. Закони України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві України» від 15 травня 1992 року; «Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років» від 18 січня 2001 року; Указ Президента України «Про основні засади розвитку соціальної сфери села» від 20 грудня 2000 року. 3. Джерела фінансування соціальної інфраструктури села. 4. Правове регулювання житлового і шляхового будівництва на селі. 5. Права та обов Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства'язки сільськогосподарських підприємств щодо будівництва об'єктів культурно-побутового і спортивно-оздоровчого призначення. 6. Організаційно-правове забезпечення підготовки спеціалістів необхідних професій, підвищення кваліфікації працівників аграрних підприємств. 7. Соціальне страхування та пенсійне забезпечення сільськогосподарських працівників.
Тема: Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів (СГКООП) 1.Загальна характеристика законодавства у сфері сільськогосподарської кооперації. 2.Поняття та класифікація сільськогосподарського кооперативу, його основні юридичні ознаки. 3.Порядок створення сільськогосподарського кооперативу та його державної реєстрації. Статут кооперативу. 4.Правові умови членства у сільськогосподарському кооперативі. 5.Система органів управління та контролю у сільськогосподарському кооперативі. 6.Правовий режим майна, землі та фінансів сільськогосподарського кооперативу. Право власності на пай. 7. Правові підстави реорганізації та ліквідації сільськогосподарського кооперативу Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства.
Тема: Правове становище фермерських господарств (ФГ) 1.Поняття та правові ознаки фермерського господарства. 2. Умови і порядок створення фермерського господарства. Його державна реєстрація. 3. Умови та порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення фермерського господарства. 4. Правовий режим майна у фермерському господарстві, його особливості. 5. Правові основи господарської діяльності, матеріально-технічного забезпечення та реалізація виробленої продукції фермерського господарства. 6. Державна підтримка фермерських господарств. 7. Правові підстави та порядок припинення фермерського господарства.
Тема: Правове регулювання ведення особистого селянського господарства (ОСГ) 1. Соціально-економічна значимість і юридична природа особистого селянського господарства. 2. Поняття та основні ознаки особистого селянського господарства. 3. Правовий режим земель особистого селянського господарства. 4. Правовий режим майна особистого селянського Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства господарства. 5. Зайнятість членів особистих селянських господарств, їх права та обов’язки. 6. Державна підтримка особистих селянських господарств.
Тема: Договірні відносини у сфері сільськогосподарського виробництва 1.Поняття, особливості і види договірних відносин суб’єктів аграрного підприємництва (орендні відносини). 2. Контрактація та інші окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції. 3. Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві. 4. Біржові угоди. 5. Особливості аграрно-правового регулювання ринку зерна та заставних закупівель сільськогосподарської продукції.


8. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п Назва теми Кількість годин
Правові засади реформування земельних та майнових відносин
2. Правове регулювання ринкових відносин в АПК
3. Правове регулювання соціального розвитку села
4. Правові засади діяльності сільськогосподарських кооперативів
5. Правове становище державних сільськогосподарських підприємств Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства
6. Правове становище фермерських господарств
7. Правове становище сільськогосподарських товариств
8. Правове становище приватно-орендних сільськогосподарських підприємств
9. Правове забезпечення безпечності та якості сільськогосподарської продукції
10. Правове регулювання здійснення окремих видів сільськогосподарської діяльності
11. Правове забезпечення здійснення сільськогосподарського дорадництва.
12. Правове регулювання виробного-господарського діяльності сільськогосподарських підприємств
13. Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств
14. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах
15. Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві
16. Правове регулювання використання природних ресурсів у сільському господарстві
17. Аграрне законодавство країн-членів ЄС
Разом

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів:

1.Аграрне право: предмет, принципи і система., їх зміст і особливості.

2.Становлення аграрного права: особливості його розвитку як науки.

3.Нові правові Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства інститути аграрного права України: проблеми розвитку.

4.Особливості джерел аграрного права, їх види.

5.Поняття, види і особливості аграрних правовідносин.

6.Особливості правового статусу суб’єктів аграрного права.

7.Правове регулювання приватизації в АПК

8.Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі

9.Правове регулювання ринку зерна.

10.Правове регулювання ринку цукру

11.Правове регулювання ринку алкоголю й тютюну

12.Поняття соціального розвитку села

13.Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств

14.Особливості правого режиму земель сільськогосподарського призначення

15.Правовий статус сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю.

16.Особливості правового статусу найманих працівників у сільськогосподарських акціонерних товариствах з обмеженою відповідальністю

17.Поняття та загальна характеристика правового статусу фермерських господарств

18.Правові умови та порядок створення сільськогосподарського кооперативу.

19.Правове регулювання тваринництва: загальна характеристика, особливості

20.Правове регулювання рослинництва Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства: загальна характеристика, особливості

21.Контрактація та інші договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції

22.Договори на виконання науково-технічної продукції у сільському господарстві: класифікація, особливості.

Тематика курсових робіт

1. Становлення аграрного права: історія розвитку.

2. Аграрні правовідносини як предмет аграрного права.

3. Співвідношення аграрного права із суміжними галузями права.

4. Визначення поняття аграрного права та його система.

5. Конституція України і Закони України як джерела аграрного права.

6. Поняття та класифікація джерел аграрного права.

7. Укази Президента України у системі джерел аграрного права.

8. Правові акти Уряду України та органів державного управління в системі аграрного права.

9. Види та юридична система локальних актів як джерел аграрного права.

10. Види і структура аграрних внутрішніх і Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства зовнішніх правовідносин.

11. Поняття, класифікація та диференціація аграрних правовідносин як форми реалізації норм і права.

12. Поняття, класифікація і особливості суб’єктів аграрного права.

13. Суб’єкти аграрного права, засновані на праві приватної власності, їх правосуб’єктність.

14. С/г кооперативи як суб’єкти аграрних правовідносин, кооперативні об’єднання.

15. Правове положення с/г підприємств кооперативного типу.

16. Правосуб’єктність державних с/г підприємств.

17. Особливості правосуб’єктності міжгосподарських підприємств і об’єднань в с/г.

18. Особливості реорганізації та ліквідації фермерських господарств та інших с/г підприємств.

19. Аграрна політика і аграрна реформа України.

20. Правове регулювання приватизації і паювання земель с/г призначення в Україні.

21. Правове регулювання ринку Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства землі в Україні.

22. Реструктуризація колективних с/г підприємств (паювання майна КСП).

23. Особливості правового регулювання ринку с/г робочої сили.

24. Особливості правового регулювання ринку капіталу для суб’єктів аграрного підприємства.

25. Правове регулювання ринку продовольства. Біржовий ринок.

26. Мета і завдання державного регулювання с/г та їх правове закріплення.

27. Система органів державного управління і контролю в с/г.

28. Міністерство аграрної політики України та його державні с/г інспекції їх компетенція.

29. Державний контроль за використанням законодавства в сфері АПК.

30. Поняття соціального розвитку села і АПК, та особливості його правового регулювання.

31. Поняття та особливості юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства.

32. Матеріальна і дисциплінарна Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства відповідальність працівників, зайнятих в аграрному виробництві.

33. Захист прав с/г організації і підприємців.

34. Правові форми використання земель та інших природних ресурсів в с/г.

35. Правові умови і порядок створення с/г кооперативів.

36. Правовий режим майна, землі та фінансів с/г кооперативу.

37. Відмінність с/г кооперативу від інших організаційно-правових форм господарювання у с/г.

38. Порядок створення фермерського господарства та його державної реєстрації.

39. Умови та порядок надання (передача) земельних ділянок для ведення фермерського господарства.

40. Державний протекціонізм фермерських господарств.

41. Правовий режим у фермерському господарстві, його особливості.

42. Трудові відносини в фермерському господарстві.

43. Правові підстави та порядок припинення фермерського господарства.

44. Правове становище сільськогосподарських Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства об’єднань.

45. Особливості правового становища приватних (приватно-орендних) сільськогосподарських підприємств.

46. Правове становище с/г підприємців без створення юридичної особи.

47. Поняття, соціально-економічна і юридична природа особистого селянського господарства.

48. Умови та порядок надання громадянам земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.

49. Зайнятість членів особистих селянських господарств, їх права та обов’язки.

50. Характеристика сучасного стану виробничо-господарської діяльності с/г підприємств.

51. Поняття і сутність фінансової діяльності с/г організацій та їх законодавче закріплення.

52. Правове регулювання спеціалізації с/г виробництва та організації його основних галузей.

53. Правове регулювання селекційної та племінної діяльності.

54. Правове становище фермерів в зарубіжних країнах.

55. Аграрне законодавство США, Канади, Великобританії, Франції та інших Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства держав.

56. Договори у сфері реалізації с/г продукції.

57. Загальна характеристика та особливості договірних відносин в АПК.

58. Права та обов’язки с/г організацій по забезпеченню якості с/г продукції.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Аграрне право є самостійною галуззю права України і за змістом являє собою сукупність правових норм, які визначають правове становище сільськогосподарських підприємств як ко­лективно-кооперативних, так і державних. За допомогою його правових норм визначаються права та обов'язки членів кооперативних, приватних та АТ. Нормами аграрного права регулюються виробничо-господарська та фінансова ді­яльність сільськогосподарського товаровиробника.

Предметом аграрного права є всі Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства ті суспільні відносини, які стосуються створення та регулювання майнових, земельних, трудових відносин у ФГ та інших суб’єктів підприємництва.

Поряд з внутрішньогосподарськими правовідносинами аг­рарне право регулює зовнішні аграрні господарські відносини між товаровиробниками та підприємствами, установами та ор­ганізаціями АПК.

"Аграрне право" є самостійною навчальною дисципліною, що вивчається студентами вищих юридичних та аграрних нав­чальних закладів.

Плани контрольних робіт розраховані на повніше засвоєння курсу "Аграрне право" студентами-юристами. Вони містять ситуації, складені з таким розрахунком, щоб сту­денти, розв'язуючи їх, опанували основні найважливіші теоре­тичні питання курсу, чинні законодавчі і нормативні акти, які регулюють господарську діяльність Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства ФГ, ВСГК, АСГТ. Зав­дання, вміщені в контрольних роботах, складені, головним чином, на ос­нові конкретних судових рішень, а також рішень адміністра­тивних органів та органів управління.

Розв'язуючи ситуації, студент повинен навчитися відшуковувати необхідні правові норми в кодексах і збірниках законів, правильно застосовувати їх при вирішенні конкретних питань, а також вміти викласти результат проведеної роботи в належ­ній формі — скласти проекти договору, постанови органу уп­равління, рішення загальних зборів чи правління підприєм­ства, протесту прокурора, відповіді на скаргу від імені органу державного управління і т. ін.

При підготовці до написання контрольної роботи студент повинен:

— вивчити і засвоїти відповідну тему Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства за підручником, а та­кож спеціальну літературу, рекомендовану програмою і викла­дачем;

— вивчити і засвоїти записи, зроблені під час лекції та при опрацюванні літератури;

— знайти і проаналізувати законодавчі та інші нормативні акти з даної теми, засвоївши назви нормативних актів, основні їх положення і рік видання.

При підготовці до контрольної роботи необхідно користува­тись, крім підручника та Статуту, збірниками законо­давчих актів, періодичними виданнями, в яких друкуються но­воприйняті нормативні акти, журналами, де висвітлюються нові теоретичні питання права та практика його застосування. Важливе значення при підготовці до занять має також озна­йомлення з практикою.

Вирішення задач у контрольній роботі повинно бути грамотним Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства, достатньо повним і теоретично обґрунтованим з посиланнями на відповідні правові норми. На практичних за­няттях студенти в спеціальному зошиті роблять записи щодо вирішення ситуацій.

А – Г – 1 варіант

Д – К – 2 варіант

Л – О – 3 варіант

П – У – 4 варіант

Ф – Я – 5 варіант

Варіант 1

Задача № 1

До вас за допомогою звернувся голова правління АСГТ "Нове життя" з проханням пояснити йому, чому очолюване ним АСГТ має нести відповідальність за зобов'язанням колиш­нього КСГП і фермерів, які заснували очолюване ним АСГТ.


documentachticn.html
documentachtpmv.html
documentachtwxd.html
documentachuehl.html
documentachulrt.html
Документ Тема 12. Правове регулювання ведення особистого селянського господарства